Bach Bloemen Remedies

Opleiding tot erkend Bach consulent (Niveau 3 BIEP)

De Consulentenopleiding richt zich tot mensen die hun uitgebreide ervaring met de Bach bloemenremedies meer professioneel willen ten dienste stellen voor een ruimer publiek, alsook naar therapeuten of hulpverleners die de Bach remedies in hun praktijk willen integreren.

Na een voorbereidend traject doorlopen te hebben kan men zich aanmelden voor de opleiding. Tijdens de opleiding doorloopt elke student, naast de gemeenschappelijke leer-momenten, een eigen route die afgestemd is op voorkennis en ervaring. Dit gebeurt in voortdurend overleg met de opleidingscoach. Kwaliteit en professionaliteit zijn daarin de belangrijkste doelstellingen.

De eigenlijke opleiding omvat 5 modules. De eerste module is een vierdaags residentieel programma. Daarna volgt een module met oefen-opgaven en case-studies die schriftelijk gemaakt worden. Drie intervisie-sessies voorzien in een persoonlijke training en coaching. De basisprincipes van effectieve hulpverlening worden behandeld in het seminarie ‘Wat is helpen?’ De laatste module bevat een persoonlijke scriptie en de rapportering van enkele consulten die moet getuigen van de toepassing van alle verworven inzichten, remedie-kennis en vaardigheden.

Na het succesvol afronden van de opleiding en mits de onderschrijving van de Praktijkcode bij de Dr. Edward Bach Foundation Engeland kan men opgenomen worden in het Internationaal Register van erkende Bach Consulenten.

Voorbereidend traject
Een grondige kennis van de basisprincipes van deze heelwijze met Bach Bloemen Remedies alsook van de indicaties van elke Bach Bloemen Remedie is een absolute voorwaarde tot deelname.
De Basiscursus, de Oefendag en de Basis Difference Day leggen het fundament. Ze omvatten samen Niveau 1 en 2 van het Internationaal Bach Opleidingsprogramma.
Vermits het bij de Bach Remedies om een ‘energetische’ heelwijze gaat is de elementaire kennis van de energetische mens en zijn functioneren belangrijk, evenals het inzicht in het ontstaan van emoties en psychosomatische klachten, en de plaats en de werking van de Bach Bloemen Remedies daarin. Deze materie wordt behandeld in de Thematische Verdiepingsdag.Eigenlijke opleiding:

Module 1: vierdaags residentieel programma
- Belang van het consult-gesprek en verschil met de klassieke therapeutische benadering.
- Rol van de Bach consulent.
- Opbouw en structuur van het consultgesprek.
- Kwaliteiten en vaardigheden van de consulent.
- Het belang van inzichtelijke ondersteuning.
- Aspecten van een professionele cliënt-benadering.
- Notities nemen en opvolgingsgesprek.
- Behoeften, drijfveren en motieven van de consulent.
- Belang van zelfevaluatie en permanente vorming.
- Toelichting Praktijkcode, burgerlijke aansprakelijkheid.

Module 2: schriftelijke opgaven
Over een tweetal onderwerpen wordt gevraagd een persoonlijke verhandeling te schrijven. Bijkomend krijgt men enkele schriftelijke case-studies die inzicht moeten geven in de aanwezige kennis, alsook in het begrip en de ervaring betreffende het begeleiden met Bach bloemenremedies. In deze fase wordt de voortgang geëvalueerd en het verdere programma waar nodig geïndividualiseerd.

Module 3: Intervisie
Intervisie is een meer persoonlijke training en coaching van de vaardigheden en attitudes die essentieel zijn in het voeren van een luistergesprek. Om het leerrendement hoog te houden wordt een intervisie-groep beperkt tot 3 à 4 personen.
Minimaal drie intervisie-sessies.

Module 4: Themadag ‘Wat is Helpen?’
Zijn er voorwaarden die moeten vervuld zijn om te mogen of te kunnen helpen? Is helpen altijd helpen? Vanuit welke motieven helpen we? De plaats en opdracht van de consulent daarin.
Bespreken van de Bach bloemenremedies die met dit thema verband houden.

Module 5: Rapportering 3 cases + persoonlijk essay.
In deze module wordt van elke deelnemer verlangd dat hij zijn kennis in zijn eigen werk- en leefomgeving in praktijk brengt. Tijdens drie maanden worden drie nieuwe cliënten in hun ontwikkeling gevolgd, waarover telkens via een uitgebreid behandelingsverslag gerapporteerd wordt. Bijkomend wordt ook een eind-essay geschreven waarin men zijn persoonlijke bevindingen met de Bach bloemenremedies weergeeft. Dit alles wordt individueel besproken en geëvalueerd.

Deelnemingsvoorwaarden.

De Consulentenopleiding kan maar aangevat worden als het voorbereidend traject is afgelegd en men in het eigen leven voldoende ervaring heeft opgedaan met het gebruik en de werking van de Bach bloemenremedies.

Om na te gaan of de minimale basiskennis voldoende verworven is dient er voorafgaandelijk een schriftelijke proef afgelegd te worden. Succes in deze toets geeft toegang tot de opleiding. 

Praktische gegevens

In Vlaanderen organiseren we om de twee jaar een erkende Consulentenopleiding.

Datum:
- Start van de opleiding (Module 1): vierdaags residentieel programma: vrijdag 5 april tot en met maandag 8 april 2024
- voorafgaande toets: zaterdag 9 maart om 9.30u (tot 12.30u).

Plaats: Kasteelhoeve Wange in Landen..

Begeleiding : Sara Debruyne & Jef Strubbe.

Meer uitgebreide info op vraag te bekomen: bachbloemen@dewalnoot.be
De Walnoot Hanendreef 135, B-2930 Brasschaat, tel. 03/653.47.53  -  Copyright © 2009 De Walnoot vzw